FAQs Complain Problems

समाचार

ग्यालरी

शिर्षक दस्तावेज प्रकाशित मिति
कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५, पहिलो संशोधन, २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५, पहिलो संशोधन, २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:29
कुश्मा नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:28
कुश्मा नगरपालिकाको राहत सामग्री बितरण कार्यबिधि, २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको राजपत्र राहत सामग्री बितरण कार्यबिधि, २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:25
कुश्मा नगरपालिकाको भवन निर्माण सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको भवन निर्माण सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:21
कुश्मा नगरपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्वन्धी ) ऐन २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्वन्धी ) ऐन २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:20
कुश्मा नगरपालिकाको घर वहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको घर वहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:19
कुश्मा नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६. PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf Tuesday, July 7, 2020 - 18:30
कुश्मा नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्वजन्धि कार्यविधि २०७६.pdf Tuesday, July 7, 2020 - 17:54