FAQs Complain Problems

समाचार

ग्यालरी

शिर्षक दस्तावेज प्रकाशित मिति
कुश्मा नगरपालिकाको ऐन संग्रह PDF icon Kusma Nagarpalika Yen Sangraha.pdf Thursday, May 26, 2022 - 15:41
कुश्मा नगरपालिकाको कार्यविधि संग्रह PDF icon Kusma Nagarpalika Karyabidhi.pdf Thursday, May 26, 2022 - 15:31
कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५, पहिलो संशोधन, २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५, पहिलो संशोधन, २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:29
कुश्मा नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:28
कुश्मा नगरपालिकाको राहत सामग्री बितरण कार्यबिधि, २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको राजपत्र राहत सामग्री बितरण कार्यबिधि, २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:25
कुश्मा नगरपालिकाको भवन निर्माण सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको भवन निर्माण सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:21
कुश्मा नगरपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्वन्धी ) ऐन २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्वन्धी ) ऐन २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:20
कुश्मा नगरपालिकाको घर वहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको घर वहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf Wednesday, July 8, 2020 - 13:19
कुश्मा नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६. PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf Tuesday, July 7, 2020 - 18:30
कुश्मा नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon कुश्मा नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्वजन्धि कार्यविधि २०७६.pdf Tuesday, July 7, 2020 - 17:54