FAQs Complain Problems

समाचार

वडा भेला सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

आ.व. २०७४/०७५ को योजना तर्जुमाको लागि वडा भेलाहरुको मिति, समय, स्थान र जिम्मेवार कर्मचारीको विवरण

वडा नं. मिति समय स्थान जिम्मेवार कर्मचारी
२०७३/०९/०५ विहान ११ वजे साविक गा.वि.स.भवन टेक व.परियार, राजकुमार पोख्रेल, अर्जुन प्र. चापागाई
२०७३/०९/०६ विहान ११ वजे धैरेनी उ.मा.वि. टेक व.परियार, आशिष शाक्य, अर्जुन प्र. चापागाई
२०७३/०९/०७ विहान ११ वजे अर्चले टेक व.परियार, अर्जुन प्र. चापागाई, राजकुमार पोख्रेल
२०७३/०९/०८ विहान ११ वजे वगैचा टेक व.परियार, लाल प्र. पाध्या, आशिष शाक्य
२०७३/०९/०९ विहान ११ वजे साविक गा.वि.स. भवन टेक व.परियार, लाल प्र. पाध्या, उत्तम पौडेल
२०७३/०९/१० विहान ११ वजे गौडामुनी ज्योतिन्द्र चापागाई, याम प्र. शर्मा, विष्णु पौडेल
२०७३/०९/९ विहान ११ वजे काफलचौर उ.मा.वि. ज्योतिन्द्र चापागाई, याम प्र. शर्मा, राजकुमार पोख्रेल
२०७३/०९/८ विहान ११ वजे नारायणस्थान मन्दिर अजिता शर्मा, याम प्र. शर्मा, उत्तम पौडेल
२०७३/०९/१० विहान ११ वजे गोपाङघाट गुम्वा अजिता शर्मा, पुरुषोत्तम सुवेदी, उत्तम पौडेल
१० २०७३/०९/०५ विहान ११ वजे वान्द्रेविणीचौर लाल प्र. पाध्या, याम प्र. शर्मा, उत्तम पौडेल
११ २०७३/०९/१० विहान ११ वजे शिवालय मन्दिर लाल प्र. पाध्या, आशिष शाक्य, अजिता शर्मा
१२ २०७३/०९/७ विहान ११ वजे साविक गा.वि.स. भवन उत्तम पौडेल, अजिता शर्मा, अर्जुन प्र. चापागाईी
१३ २०७३/०९/५ विहान ११ वजे साविक गा.वि.स. भवन टेक भुसाल, पुरुषोत्तम सुवेदी, विष्णु पौडेल
१४ २०७३/०९/६ विहान ११ वजे वान्नाचे टेक भुसाल, पुरुषोत्तम सुवेदी, उत्तम पौडेल
१५ २०७३/०९/७ विहान ११ वजे गहते पोखरा टेक भुसाल, पुरुषोत्तम सुवेदी, विष्णु पौडेल
१६ २०७३/०९/८ विहान ११ वजे पुर्णेश्वर उ.मा.वि. टेक भुसाल, पुरुषोत्तम सुवेदी, विष्णु पौडेल
१७ २०७३/०९/९ विहान ११ वजे विश्वज्योती उ.मा.वि. विष्णु पौडेल, पुरुषोत्तम सुवेदी, टेक प्रसाद भुसाल
१८ २०७३/०९/६ विहान ११ वजे साविक गा.वि.स. भवन विष्णु पौडेल, राजकुमार पोख्रेल, अजिता शर्मा