" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

कुश्मा नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा बाट पारित आ.ब ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम