" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

नगरपालिकाका निर्णयहरु