"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

कुश्मा नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा बाट पारित आ.ब ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम