FAQs Complain Problems

News

जनप्रतिनिधि

फोटो नाम पद नगर/वडा फोन नं ई-मेल
Ramchandra Joshi Mayor नगरपालिका 9857630017 mayor@kushmamun.gov.np
Swasthani Rijal Deputy Mayor कुश्मा नगरपालिका 9857660633 deputymayor@kushmamun.gov.np