FAQs Complain Problems

News

रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।

तल उल्लेखित बमोजिमको फारम भरेर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पेश गर्नुहुन जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।