"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५