" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन