" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन