"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

एकीकृत सहरी विकास योजना(IUDP) सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख लगायत सहभागीहरु ।