" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

कुश्मा नगरपालिका वाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा सम्वन्धी सेवाग्राही लाई जानकारी दिनका लागि वनाइएकाे कुश्मा नगरपालिकाको नागरिक वडापत्र