"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

स्कुटर तथा मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना ।