वडा नं. २ लाई पुर्ण खोप सुनिश्चिवतता वडा घोषणा कार्यक्रमको उद्घानटन गर्नुहुँदै प्रमुख रामचन्द्र जोशी