" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

गणेश प्रा.वि. भवन तथा शिक्षण विधि स्तरोन्न तीका लागि जापानी टोलि संग अवलोकन भ्रमण