"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

चौथो नगरपरिषदबाट पारित वजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोह